Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 221/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z.M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] czerwca 2009 nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

I SA/Wa 199/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 302/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału działki

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości 1/ stwierdza niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem, 2/ zasądza od Rady Powiatu na rzecz Wojewody kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SAB/Wa 85/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Go 412/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

II SAB/Wr 3/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 391/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 1710/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100