Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 288/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Ol 1078/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

I OW 135/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o umorzenie odsetek od zaległych zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

I OSK 950/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 606/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

II SA/Ke 219/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości i za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1479/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 914/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu części nieruchomości

I OSK 1290/11 - Wyrok NSA z 2012-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Gl 344/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
1   Następne >   +2   6