Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Rz 15/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie nie wydania decyzji administracyjnej w sprawie degradacji gruntów rolnych

II SA/Wr 125/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy potwierdzenia przejścia w trwały zarząd Marszałkowi Województwa D. nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie C., gmina L. P.

II SA/Ke 449/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bejscach w przedmiocie określenia długości oraz ceny przyłączy wodociągowych

OSK 1487/04 - Wyrok NSA z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej [...] i Wspólnoty Mieszkaniowej [...] na uchwałę Rady Miejskiej Nr [...] w przedmiocie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do ...

II SA/Kr 226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów

II SA/Lu 600/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, wypłaty odszkodowania oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej i kabli elektroenergetycznych w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata;

II SA/Ke 518/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Ke 675/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej

II SA/Lu 759/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata;

II SA/Lu 95/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy L. w przedmiocie ustalenia zasad i stawek opłat za włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
1   Następne >   3