Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 1294/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 475/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zmiana umowy najmu na mieszkanie kwaterunkowe

I OSK 731/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie samodzielności lokalu

I OSK 1664/06 - Postanowienie NSA z 2008-08-13

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OSK 1664/06 oddalające wniosek K. C. o uzupełnienie wyroku NSA , sygn. akt I OSK 1664/06 oddalającego skargę kasacyjną K. C. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 592/06 oddalającego skargę K. C. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. z dnia [...] Nr [...] w p...

I OSK 1990/06 - Wyrok NSA z 2008-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

IV SA/Wr 449/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-21

Sprawa ze skargi Z. M. na Prezydenta W. w przedmiocie wykupu lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 843/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi J. i E. K. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

I SA 28/89 - Wyrok NSA z 1990-01-17

skargę Heleny M. na decyzję Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta W. w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu i przeniesienia się na poprzednie miejsce zamieszkania.

SA/Wr 45/81 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1981-09-25

Skarga Elżbiety W. na decyzję Wojewody Wałbrzyskiego w przedmiocie cofnięcia przydziału lokalu mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w B.K. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Wałbrzyskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

II SA/Go 666/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.
1   Następne >   +2   +5   +10   14