Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wr 1234/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 pkt 8 Statutu zakładu budżetowego pn. Miejski Zarząd Nieruchomości, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/92/03 Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych 'Nieruchomości Ś.' w zakład budżetowy

IV SA/Po 946/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości rolnej

II SA/Lu 1592/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

SA/Lu 832/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1992-10-27

Skarga Władysławy B. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie zmiany wpisu w Księdze Leśnej Wspólnoty Gruntowo

II SA 24-25/92 - Postanowienie NSA z 1992-03-06

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji przyznających uprawnienia do dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa B-kiego kwotę złotych dwadzieścia tysięcy tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz wnioskodawczyni.

SA/Wr 2248/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-02-22

1. Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/ i art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ uprawnienie rad gmin do stanowienia przepisów gminnych w zakresie zadań własnych doznaje ograniczenia w wypadkach, w których określone sprawy z tej dziedziny uregulow...

SA/Po 624/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-09-01

skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie postanowienia w Uchwale Rady Gminy o pobieraniu opłat za centralne ogrzewanie według kosztów własnych.

SA/Gd 23/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-04-04

uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia niezależności uchwały Rady Miejskiej w B. (...) w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych.

OSA 1/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

Wniosek w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w W. przy ul. Cz. 21/23, między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. a Wojewodą M.

II SA/Rz 636/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie udziału mieszkańców Gminy w budowie infrastruktury technicznej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały