Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1227/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji uchyla zaskarżone postanowienie.

I SAB/Wa 536/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi M.M. i K.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I SA/Wa 2179/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 1164/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia

I OSK 2955/18 - Wyrok NSA z 2018-11-23

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji dotyczącej zasiłku celowego

I OSK 405/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I SA/Wa 866/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności wynikającej z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OSK 1939/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 573/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej prawo do świadczenia wychowawczego