Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA 89/95 - Wyrok NSA z 1995-09-04

Błędny jest pogląd prawny, że skoro polskie prawo rodzinne nie zna instytucji separacji małżeńskiej, to brak jest podstaw do traktowania małżonków będących w separacji w sposób odmienny.~Błędny jest pogląd, że niczego w przedmiotowej sprawie nie zmienia i nie jest okolicznością uzasadniającą wznowienie postępowania prawomocne orzeczenie Sądu o zniesieniu ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami.

II SA 1906/95 - Wyrok NSA z 1995-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Urzędu Pracy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych

II SA 1966/92 - Wyrok NSA z 1992-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w C. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA 746/90 - Wyrok NSA z 1990-11-20

skargę Jan Sz. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Biura Pracy w W. wydaną z upoważnienia Wojewody W-kiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych.

III RN 46/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku przedemerytalnego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA

III ARN 10/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Urzędu Pracy (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 1906/95~ oddala rewizję nadzwyczajną.

II SA/Lu 581/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym