Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości 1/ stwierdza niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem, 2/ zasądza od Rady Powiatu na rzecz Wojewody kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I OSK 2792/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

II SA/Ol 740/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dąbrówno w przedmiocie sprzedaży działek gruntu 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Nr XXV/225/13 Rady Gminy Dąbrówno w sprawie sprzedaży działek gruntu w części dotyczącej § 1 w zakresie wyrazów 'w drodze przetargu ograniczonego'; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała w części opisanej w pkt. 1 nie podlega wykonaniu.

II SA/Wr 335/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej M. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Wr 541/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. R. w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy

II SA/Ol 1365/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rychliki w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 1/ stwierdza nieważność § 21 uchwały Nr VII/45/2014 Rady Gminy Rychliki w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rychliki; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała w części wymienionej w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu.

I OSK 2791/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

II SA/Wr 674/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie w najem obiektów handlowych mających powstać w Rynku dotychczasowym użytkownikom stoisk kwiaciarskich

II SA/Ol 871/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie użyczenia gruntów położonych na terenie gminy

I OSK 808/07 - Wyrok NSA z 2007-09-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie bezprzetargowego zbycia nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   11