Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 751/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-21

Sprawa ze skargi B. F. i B. M. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny

I SA/Wa 932/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-21

Sprawa ze skargi B. F. i B. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście P. grzywny

I SA/Wa 1134/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi Pierwszego Polskiego Towarzystwa [...] S.A. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1846/10 oddalającego skargę Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 196/10 stwierdzającego nieważność postanowienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przed...

I OSK 70/07 - Wyrok NSA z 2007-04-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi E. L. i H. S. w przedmiocie ukarania grzywną Starosty Powiatu [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 34/05

I SA/Wa 2122/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

Sprawa ze skargi A. G. w sprawie wymierzenia grzywny Ministrowi Infrastruktury w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1942/09 1. wymierza Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. zasądza od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz skarżącej...

I OSK 1177/11 - Wyrok NSA z 2011-11-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku wyroku WSA w Białymstoku w sprawie SA/Bk 1348/03 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 2409/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-20

Sprawa ze skargi J. R., W. R. i I. E. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

I SA/Wa 1524/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-03

Sprawa ze skargi L. K. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 151/06 i o wymierzenie organowi grzywny 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 2. zasądza od Prezydenta W. na rzecz L. K. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SA/Wa 870/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi M. P. i D. M. na Prezydenta [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 103/12
1   Następne >   +2   +5   +10   39