Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 751/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-21

Sprawa ze skargi B. F. i B. M. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny

I SA/Wa 932/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-21

Sprawa ze skargi B. F. i B. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście P. grzywny

I OSK 70/07 - Wyrok NSA z 2007-04-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi E. L. i H. S. w przedmiocie ukarania grzywną Starosty Powiatu [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 34/05

I SA/Wa 1524/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-03

Sprawa ze skargi L. K. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 151/06 i o wymierzenie organowi grzywny 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 2. zasądza od Prezydenta W. na rzecz L. K. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

IV SA/Wa 2038/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Skarga J. K. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt IVSA/Wa 1504/06,