Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 97/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta w wydaniu decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania za przejęcie części działki 1) zobowiązuje Prezydenta do rozpoznania wniosku Spółki A z dnia '[...]' o wypłatę odszkodowania w terminie 30 dni od daty doręczenie odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Prezydenta na rzecz Spółki A kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów p...

II SAB/Ol 70/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie ustalenia odszkodowania 1/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2/ orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; 3/ umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 4/ zasądza od Starosty na rzecz skarżącego F. W. kwotę 36 złotych (słownie: trzydzieści sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Ol 51/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Ol 92/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w podjęciu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości