Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Gd 3078/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-15

skargę Danuty M. na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

SA/Bk 258/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-02-27

skargę Andrzeja H. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

SA 1414/81 - Wyrok NSA z 1981-07-07

Skarga Stanisławy Z. na decyzję Wojewody Siedleckiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy i na podstawie umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy W. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Siedleckiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz...

SA 1461/81 - Wyrok NSA z 1981-07-20

Skarga Rejonu Dróg Publicznych w O. na decyzję Wojewody Suwalskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do użytkowania nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził

SA/Bk 527/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-18

skargę Zbigniewa L. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku świadczenia na rzecz obrony.

SA 773/81 - Wyrok NSA z 1981-05-21

Skarga Franciszka I. na decyzję Wojewody Bialskopodlaskiego w przedmiocie przydzielenia Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w B.P. lokalu użytkowego i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta B.P. , a także zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Bialskopodlaskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA/Bk 613/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-25

Skarga Alicji T. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej zwrotu nieruchomości i rozliczeń z tym związanych, w pozostałej części skargę oddalił na zasadzie art. 207 5 Kpa, a także

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

skargę Aleksandra K. na decyzję Wojewody W-skiego w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości.

SA/Wr 1563/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-24

Skarga Ireneusza F. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy uznania żołnierza za prowadzącego gospodarstwo rolne i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

IV SA 1314/91 - Wyrok NSA z 1992-02-18

skargę Rady Gminy A. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł-kiego w sprawie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
1   Następne >   2