Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 1313/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 2371/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I OSK 1418/14 - Postanowienie NSA z 2016-07-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1417/14 - Postanowienie NSA z 2016-07-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Gd 187/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie zmian organizacyjnych w placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat [...] stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I OSK 2072/16 - Wyrok NSA z 2016-12-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu C. w przedmiocie zmian organizacyjnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat C.

I OSK 2079/17 - Wyrok NSA z 2017-12-12

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Nr [...] Wójta Gminy N. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w L. B. A.