Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

I OSK 968/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'B' na zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

IV SA/Wa 2569/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. [...] w W.

II SA/Wr 578/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-23

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej B we W. na zarządzenie Wojewody D. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa