Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

II SA 1140/97 - Wyrok NSA z 1998-01-15

Art. 8 ustawy w sprawie opłaty drogowej, upoważnia on bowiem tylko Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydania przepisów metrologicznych oraz do określenia metod sprawdzania właściwości przyrządów pomiarowych.

II SA 59/98 - Wyrok NSA z 1998-03-24

Zgodnie z art. 8 ustawy - Prawo o miarach /Dz.U. nr 55 poz. 248 ze zm./ przepisy metrologiczne określające wymagania, jakim powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe podlegające kontroli metrologicznej oraz warunki właściwego stosowania tych przyrządów ustala Prezes Głównego Urzędu Miar. Na mocy tego ustawowego upoważnienia Prezes Głównego Urzędu Miar zarządzeniem Nr 40 /Dz.Urz. Miar i Probiernictwa nr 10 poz. 26/ określił m.in. ogólne warunki wła...

I OSK 1172/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w przedmiocie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym