Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 147/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie IV SAB/Po 31/06

IV SA/Gl 637/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-11

Sprawa ze skargi B. D. na Wójta Gminy K. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczeń Sądu

OSK 1635/04 - Wyrok NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Andrzeja B. na Starostę Powiatu T. w przedmiocie bezczynność organu administracji po wyrokach NSA w sprawie II SA/Łd 505/01, w sprawie II SA/Łd 2262/01 oraz postanowieniach NSA w sprawie II SA/Łd 1841/02 i w ...

IV SA/Wr 119/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-25

Sprawa ze skargi U. J. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 18/04

SA/Sz 1958/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii w przedmiocie niewykonania orzeczenia Sądu dotyczącego wszczęcia przewodu habilitacyjnego

I OSK 1373/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie bezczynności organu po wyroku stwierdzającym wydanie z naruszeniem prawa uchwały w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora placówki oświatowej

II SA/Po 561/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-14

Sprawa ze skargi M.D. o wymierzenie Dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Poznaniu oku o sygnaturze II SA/Po 621/10 I. wymierza Dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu grzywnę w kwocie 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminac...