Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie D.

III SA/Gd 741/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora zespołu szkół

II SA/Wa 750/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie nakazania usunięcia naruszeń ustawy poprzez przywrócenie prowadzenia biblioteki szkolnej

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Bd 1363/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zarządzenia Wójta Gminy R. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

II SA/Ke 186/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi A. S. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły

II SA/Go 499/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia [...]

I OSK 1441/14 - Wyrok NSA z 2014-09-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi E. Z. na zarządzenie Wójta Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

III SA/Lu 65/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy objęcia dziecka indywidualnym nauczaniem

III SA/Lu 77/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100