Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1042/05 - Wyrok NSA z 2006-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 159/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie pozostawiające wniosek o zwolnienie od uiszczenia kosztów sądowych bez rozpoznania w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1117/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę kompleksu wielofunkcyjnego 'Z.'

II OSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy

II OZ 964/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie...

II OZ 431/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego...

II OZ 1094/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1214/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dopuszczenia organizacji do udziału w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej postanawi...

II OSK 1119/05 - Wyrok NSA z 2006-09-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w Warszawie w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II OSK 129/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skargi kasacyjne Zarządu Dróg Miejskich w W. i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu
1   Następne >   2