Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1419/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie samowoli budowlanej

II SA/Bk 472/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ke 466/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Bk 462/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-11

WSA w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), Sędziowie sędzia WSA Marek Leszczyński,, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Protokolant starszy sekretarz sądowy Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 września 2018 r. sprawy ze sprzeciwu Miasta B. od decyzji Wojewody P. w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolen...

II OSK 2801/18 - Wyrok NSA z 2018-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej