Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1836/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

II OSK 1042/05 - Wyrok NSA z 2006-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 159/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie pozostawiające wniosek o zwolnienie od uiszczenia kosztów sądowych bez rozpoznania w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 825/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej

II OZ 858/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II OSK 1117/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę kompleksu wielofunkcyjnego 'Z.'

II OSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy

II OSK 16/07 - Wyrok NSA z 2008-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Bd 413/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo

II SA/Bk 278/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę budynku
1   Następne >   +2   +5   +10   13