Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 506/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie określenia zaległości podatkowej za 2000 rok z tytułu podatku od nieruchomości

SA/Rz 433/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 5 lutego 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 uchwały Rady Miejskiej J. z 30 grudnia 1997 r. (...)

I SA/Gd 1691/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-17

Opłata poniesiona na podstawie art. 86b ust. 7 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 ze zm./ nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

SA/Kr 559/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-02-23

1. Tzw. należności i opłaty rekultywacyjne mają wszystkie cechy właściwe świadczeniom podatkowym, mają bowiem charakter obowiązkowy, ustalone są jednostronnie przez Państwo, nie są związane bezpośrednio z żadnym świadczeniem wzajemnym ze strony Państwa, określone są w sposób generalny i mają charakter powszechny.~ Z tego powodu z mocy ustawy mają do nich zastosowanie przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, a przed jej wejściem w życie przep...

FSK 1748/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w P. w przedmiocie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązania pieniężnego z tytułu kary pieniężnej.

III SA 7860/98 - Wyrok NSA z 1999-11-04

Skarga Przedsiębiorstwa Rolnego 'J.' Spółka z o. o. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy umorzenia podatku rolnego za 1997 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy w dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także

FPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-07-17

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Uniwersytetu w B. od decyzji Prezydenta Miasta B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty należności za usunięcie drzew i krzewów po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w B., wniesionego na podstawie ar...

U 2/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-12-17

Przepis par. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian /Dz.U. nr 42 poz. 245/:~ - jest niezgodny z przepisami art. 86 ust. 3 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. nr 3 poz. 6 ze zm./~ - nie jest niezgodny z przepisami art. 6 i art. 81 ust. 1 Konstytucji RP.

II FSK 3231/15 - Wyrok NSA z 2016-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady miasta w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   2