Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 3231/15 - Wyrok NSA z 2016-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady miasta w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gd 1659/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za magazynowanie odpadów