Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 1896/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gd 310/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II SA/Gl 639/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-15

Sprawa ze skargi Z.K. na uchwalę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie: programu ochrony powietrza

I SA/Gl 1101/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w odniesieniu do załącznika numer 2 'Załączniki - część przedmiotowa. Nowe źródło cie...

II OSK 1815/16 - Wyrok NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi G. G. i A. J. na chwałę Rady Gminy Rewal , nr XIV/57/15 w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Rewal 1.

II OSK 1884/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie programu ochrony środowiska przed hałasem

IV SA/Wa 285/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej jej załącznika w zakresie § 1, § 4, § 6, § 26 ust. 2 (w części obejmującej zwrot 'gołębi') oraz § 27 ust. 1 i

II SA/Gd 367/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

IV SA/Wa 1595/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (nr zaskarżonego aktu: [...] ).

II SA/Wr 235/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa D. 2016
1   Następne >   2