Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA 1083/98 - Wyrok NSA z 2000-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy

II SA/Lu 742/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy o udzieleniu przez gminę bezzwrotnej pomocy finansowej na remonty wielomieszkaniowych domów stanowiących własność osób fizycznych

III RN 175/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

Skarga Lecha G. na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 1083/98