Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

Skarga Pawła O. na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie odmowy zezwolenia na podział działki Nr 80/15 położonej w B. między ul. K. a ul. M. w obrębie murów obronnych po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 1999 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie I SA 486/98, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1

III ARN 33/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na podział działki (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od postanowienia NSA w Warszawie I SA 1933/93~