Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Łd 286/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ksawerów w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno

II SA/Op 133/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie gminnego programu opieki nad zabytkami

II OSK 1009/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta [...] od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi B. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] nr [...] w przedmiocie powołania dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki

IV SA/Gl 891/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-12

Sprawa ze skargi B. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta C. w przedmiocie powołania dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w C. uchyla zaskarżone zarządzenie.

VII SA/Wa 80/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą '[...]'

II SA/Gd 79/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia 'G. p. o .n. z. g. na lata 2015-2018' oraz 'G. e. z.' 1. stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa w § 1 uchwały oraz w jej załączniku, w części dotyczącej przyjęcia 'G. e. z.', w zakresie obejmującym kartę, 2. zasądza od Rady Gminy solidarnie na rzecz skarżących M. K. i W. K. kwotę 814 (osiemset czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę nr VII/65/2019 Rady Gminy Raciechowice w przedmiocie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy Dzikowy Skarb'