Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

IV SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie obowiązku uiszczenia sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobów bez wymaganego znaku bezpieczeństwa

II SA 1604/92 - Wyrok NSA z 1993-06-22

1. Ustawa w sprawie organizacji i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Handlowej /Dz.U. nr 26 poz. 207/ nie może stanowić podstawy materialnoprawnej decyzji administracyjnej.

SA/Wr 654/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-20

Skarga Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Z. na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Z. co do części kwoty nienależnej i dodatkowej, a także

II SA/Ka 1449/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2003-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. w przedmiocie ustalenia ilości i wartości towarów wprowadzonych do obrotu bez oznaczenia znakiem bezpieczeństwa

OPS 2/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

Skarga Edmunda I. na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie niedopuszczalności odwołania po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie IV SA 2716/00, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~'Czy stwierdzenie uc...