Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 770/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-03

Wniosek w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji [...] o odmowie umorzenia należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od marca 2000 r. do marca 2004 r.

II GSK 708/09 - Wyrok NSA z 2010-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

III SA/Wr 698/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek