Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Po 71/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań

II SA/Kr 25/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po wznowieniu postępowania

II SA/Sz 88/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-27

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na przedsięwzięcia

II SA/Sz 345/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za składowanie odpadów kwartale [...] r.

II SA/Łd 774/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne

II SA/Sz 568/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. z siedziba w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawa...

II SA/Bk 3/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej zobowiązania do wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko

II SA/Kr 1231/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

IV SA/Wa 950/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku

II SA/Ol 980/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-30

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   6