Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II OSK 140/08 - Wyrok NSA z 2008-04-16

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] Spółka z o.o. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Spółka z o.o. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II SA/Ke 581/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Samborzec w przedmiocie taryf cenowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OW 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w przedmiocie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania

I SA/Gl 1113/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lyski w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa.