Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 460/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Z. Z. M. w K. w przedmiocie cen za składowanie odpadów na składowisku 'P., Z. II' w K.

I SA/Ke 185/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XVIII/168/2015 Rady Miasta S. w sprawie zatwierdzenie taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji - deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta S. na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 1. stwierdza nieważność uchwały nr XVIII/168/2015 Rady Miasta S. w sprawie zatw...

II GSK 1148/16 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I SA/Rz 845/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2013

I SA/Rz 602/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji