Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II FSK 1482/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Elblągu w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II OSK 1190/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Wr 744/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

skarg M. P. i Z. P. na decyzję SKO w W. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

I SA/Sz 988/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

III SA/Po 1006/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

III SA/Po 1007/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

II FSK 3529/15 - Wyrok NSA z 2016-03-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Trzebiechów w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...

II OZ 430/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów

II OSK 2303/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Po 733/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w... w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   25