Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 422/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1046/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 254/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posta...

IV SA/Wa 1324/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

IV SAB/Po 61/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Cz. w przedmiocie niewydania decyzji

II OZ 421/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 411/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z 30 czerwca 2009 roku, znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Bd 253/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-15

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w T. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Go 945/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 1154/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w S. w przedmiocie nakazu usunięcia uchybienia
1   Następne >   2