Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 269/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma informacyjnego w sprawie zasiłku celowego

II SAB/Op 24/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-20

Wniosek w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 66/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-23

Sprawa ze skargi K. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne

II SA/Op 43/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wstrzymania realizacji wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 59/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi K. Z. na pismo SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

II SA/Op 126/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 269/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego

II SA/Op 271/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego

II SA/Op 270/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego