Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1063/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi A. J. i P. J. na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

I OZ 748/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

I OZ 1085/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie obniżenia ceny nabycia nieruchomości

I OZ 902/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 1871/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w W. od wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 1871/08 oddalającego skargę Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcz...

I OSK 1461/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II GZ 278/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w W. , sygn. akt I SA/Wa 362/09 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi A. B., R. i E. B. M. H. Spółka jawna Z. od A

I OZ 73/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 184/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 559/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami RP