Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 362/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1447/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , [...] w przed...

I OSK 1489/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 1248/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa oku nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1496/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podania