Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1063/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi A. J. i P. J. na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 2805/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 887/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń o odmowie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OZ 748/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

I OSK 714/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1073/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I OZ 829/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w L.,...

I OSK 910/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską

I OZ 385/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   +2   +5   8