Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 324/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim oku nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim p o ...

IV SA/Wa 995/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta i Gminy K. w przedmiocie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1343/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii skargi kasacyjnej Rady Miasta T. od wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Po 669/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 443/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Gl 18/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-09

skarg P.W., B.M., B.T., G.K., J.K., A.O. i K.O. na uchwałę Rady Miasta w J. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii skarg kasacyjnych skarżących od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 18/09

II OZ 518/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieleniu znak: [...] w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 891/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Skargi kasacyjne I. K. i A. C. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 896/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-20

Zażalenie. Sygn. akt II SA/Kr 896/05 P O S T A N O W I E N I E Dnia 20 marca 2009 r. WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skarg kasacyjnych J.J. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 896/05

II SA/Kr 896/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie odrzucające zażalenie J.J. na zarządzenie przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia