Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Ke 400/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Ke 404/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 405/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Wr 378/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R.S., Cz.I., T.S.o, E.W., A.S., D.T. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania operatu sporządzonego przez E.R. oraz dowodów przedstawionych przez skarżących do wskazanych przez nich 'ekspertów od szacowania szkód'

II SA/Ke 369/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

II SA/Gd 739/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 962/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w związku ze skargą kasacyjną SKO [...] od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 962/14

I SA/Wa 87/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Sz 1531/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   4