Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 3254/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi M.R. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 53/14.

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2523/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi W.

I SAB/Wa 96/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Wr 600/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia Prezydenta Miasta J. G. Nr [...] z dnia [...] o przysługujących uprawnieniach do zaliczenia wartości pozostawionego poza granicami państwa polskiego mienia na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nabywanych od Skarbu Państwa nieruchomości

II SA/Wr 603/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 937/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia

I OSK 3095/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania komunalnego

I SA/Wa 1866/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1867/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100