Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 3095/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania komunalnego

II SA/Gd 187/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I SAB/Wa 768/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na brak działań Urzędu [...] Biura [...]

II SA/Łd 64/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w odpłatne użytkowanie części nieruchomości

I SA/Wa 52/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

II SA/Gd 142/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 227/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

I OSK 1316/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 57/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 3339/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania
1   Następne >   +2   +5   +10   38