Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 570/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

III SA/Kr 1289/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w przedmiocie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

III SA/Kr 1189/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVII/660/06 Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic w zakresie § 5 ust.1 Załącznika nr 3 do Statutów Dzielnic I

II SA/Kr 923/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz [...], [...] oraz oddania do użytkowania obiektu Krytej Pływalni

II SA/Kr 1115/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie przeprowadzenia imiennego głosowania nad uchwałą Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A