Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 13/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-12

Sprawa ze skargi E. R. i M. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej

II SAB/Bd 105/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-11

skarg M. M., T. M., A. M. i T. M. na bezczynność Wojewody w przedmiocie przyznania rekompensaty

II SA/Lu 1204/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 1028/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-26

skarg B.N. i 'A' Sp. z o.o. w W. na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SAB/Sz 34/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-07

Skarga J. B. na przewlekłość postępowania Wojewody Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu mienia pozostawionego poza granicami kraju

II SA/Rz 26/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne

II SA/Łd 358/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postepowania odwoławczego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1173/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Wa 215/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-17

Sprawa ze skargi J. W., B. Z., M. Z., K. Z., A. W., W. M. i A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1107/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

Sprawa ze skargi S. J., J. K. i M. K. w przedmiocie niewykonania przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 281/17
1   Następne >   3