Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 279/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 534/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 591/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE

V SA/Wa 3054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej;

V SA/Wa 542/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

II SA/Sz 1137/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Po 122/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 1648/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie unieważnienia wizy krajowej

V SA/Wa 1032/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi G. B. na pismo Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie informacji o nierozpatrzeniu odwołania w sprawie wniosku o wydanie karty pobytu tolerowanego;

V SA/Wa 1184/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Skarga P. Y. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
1   Następne >   +2   +5   +10   100