Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 1525/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami

V SA/Wa 1391/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

Skarga K.K. na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny

I GZ 65/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji orzekającej o obowiązku zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

I SA/Sz 655/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-10

WSA w Szczecinie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Jolanta Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Fundacji [...] na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami za zwłokę

III SA/Łd 502/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-06-25

WSA w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia NSA Janusz Nowacki po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Miasta [...] od decyzji SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

III SA/Po 888/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Dnia 22 stycznia 2020 roku WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu P. D. na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych i przekazanie sprawy do ponownego rozpa...

I SA/Rz 452/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-07-18

WSA w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szaro po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Starosty Powiatu [.] na decyzję SKO w [.] w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do budżetu Powiatu [.]

I GSK 2146/18 - Wyrok NSA z 2018-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie uchylenia postanowienia w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

I SA/Gd 1144/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-24

WSA w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu A Spółki z o.o. z siedzibą w G. od decyzji SKO w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Gl 641/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-28

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Katarzyna Stuła-Marcela po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A Sp. z o.o. w L. na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2016
1   Następne >   2