Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 946/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B

II GZ 192/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie za skargi R. R. na postanowienie SKO w J. G. nr [...] w przedmiocie stw...

III SA/Wr 164/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-02

Skarga R. R. na postanowienie SKO w J. G., w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, zażalenia skarżącego na postanowienie WSA we W. z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego,

III SA/Kr 947/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A

II GZ 71/07 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Ol 1320/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie kary pieni...

II SA/Sz 351/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-21

Zażalenie od postanowienia WSA w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Kr 1618/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej znak [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Ol 1327/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automatach bez zezwolenia na skutek zażalenia strony skarżącej od postanowienia odrzucającego sprzeciw

II SA/Ke 518/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w zakresie zmiany miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych
1   Następne >   +2   +5   +10   22