Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 953/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 odrzucające skargę kasacyjną J. O. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 oddalającego skargę J. O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [......

I OZ 952/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 odrzucające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 o doręczeniu J. O. odpisu wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 oddalającego skargę J. O. na decyzję Ministra Infrastruktury z d...

I OZ 515/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończo...

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym s...

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 607/05, oddalającym ska...

I OZ 255/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z...

I SA/Wa 298/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 1315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OZ 292/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [..] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
1   Następne >   2