Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 575/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

II FZ 618/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Lu 552/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

I FZ 511/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. G. w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FZ 582/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

II FZ 607/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu II raty podatku od środków transportowych za 2006 r.

I SA/Wr 1733/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L.

I SA/Wr 8/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do złożenia odwołania w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. na skutek zażalenia strony skarżącej na zarządzenie o pozostawieniu pism strony skarżącej bez rozpoznania

I SA/Sz 699/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2004 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz ust...

III SA/Wa 1921/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , Nr [...] w przedmiocie podatku rolnego za 2006 r.
1   Następne >   +2   4