Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Ol 360/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-15

Zażalenie na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu

II GZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie ustalenia wysokości opłaty za przekroczenie ilości referencyjnej dostaw mleka

II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. ...

II GZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...

II GZ 112/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa w C. , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 256/08 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 256/08 w zakresie oddalenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. sygn. akt V SA/Wa 923/08 w zakresie wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażal...

III SA/Wr 66/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-07

Skarga A. K. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego , na skutek zażalenia na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego,

II GZ 511/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie cofnięcia kwoty indywidualnej dostaw mleka

II GZ 159/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II GZ 413/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału III WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do grunt...
1   Następne >   +2   +5   +10   99