Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 434/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku z 5 marca 2018 r. sygn. akt II SA/Gd 467/17 o odrzuceniu zażalenia Z.Z. na postanowienie WSA w Gdańsku z 4 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Gd 467/17 w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi Z.Z. na decyzję SKO w Gdańsku z [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 458/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 1062/16 w pkt 1 odrzucające zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi; w pkt 2 odrzucające zażalenie na zarządzenie Sądu wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia o uiszczeniu wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 29 sier...

II OZ 514/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Skarga M. G., B. G., L. G. i K. G. na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego